آخرین کتاب


(بر اساس رویداد های واقعی)
.در شهری بزرگ کتابی زندگی می کرد
،همه به او ریشخند می زدند
،هیچ کس به او نگاه نمی انداخت
،برگ هایش را نوازش نمی کرد
،به کلماتش عشق نمی ورزید
.کتاب دست به خودکشی زد
به سربازخانه رفت
و برگ به برگ
.در توالت پادگان خدمت کرد

ترجمه از زبان ارمنی: ادیک بغوسیان

No comments:

Post a Comment